Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Femke Ontmoet. Deze zijn onderverdeeld in Algemene voorwaarden voor de cursussen & workshops en algemene voorwaarden voor massages van Femke Ontmoet.

Algemene voorwaarden cursussen & workshops Femke Ontmoet

Opgesteld op: 1-12-2019 (tekstuele aanpassing ivm. aanbetaling op 15-01-2020)

Artikel 1 Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen ‘Femke Ontmoet’ en de aan één van de cursussen, opleidingen en/of workshops, hierna te noemen ‘Cursussen’, die door Femke Ontmoet worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Inschrijvingen

Inschrijving voor de Cursussen geschiedt per inschrijving via de website van Femke Ontmoet, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Femke Ontmoet aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per post of per e-mail plaatsvinden.
Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Cursus te voldoen.
Prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Femke Ontmoet zal zich te allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. Femke Ontmoet is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Femke Ontmoet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Cursus, tijdig aan Femke Ontmoet worden verstrekt.
Femke Ontmoet is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Femke Ontmoet de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 4 Wijziging & Annulering door Femke Ontmoet

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Femke Ontmoet ten allen tijde de mogelijkheid de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Femke Ontmoet noodzakelijk zijn. In geval van annulering door Femke Ontmoet, krijgt de Deelnemer het reeds voldane bedrag binnen 14 dagen gerestitueerd.
Femke Ontmoet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Cursus kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Cursus wordt in dat geval door Femke Ontmoet aan Deelnemer gerestitueerd binnen 14 dagen.

Artikel 5 Wijziging & Annulering door Deelnemer

Na inschrijving voor een Cursus bestaat er een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kun je de inschrijving kosteloos annuleren. Bij inschrijving binnen 10 dagen voor aanvang van de Cursus vervalt deze bedenktijd van 14 dagen.
Wijziging van de data van Cursus door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot vier weken voor aanvang van de Cursus (m.u.v. de evt. aanbetaling). Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de Cursus worden de volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de Cursus: 50% van de Cursuskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag: 100% van de Cursuskosten.
In geval van annulering van de Cursus door de Deelnemer wordt de aanbetaling nimmer gerestitueerd.
In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus door de Deelnemer, heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Femke Ontmoet) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

Artikel 6 Betaling

Binnen 7 dagen na inschrijving voor een Cursus dient in sommige gevallen een aanbetaling te worden voldaan. De aanbetaling wordt na annulering door de Deelnemer niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 14 dagen bedenktijd zoals vermeld in artikel 5.1. Het restant van de volledige Cursuskosten dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Cursus op het rekeningnummer van Femke Ontmoet te zijn bijgeschreven onder vermelding van naam en datum van de Cursus, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
Indien volledige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt Femke Ontmoet het recht deelname te weigeren totdat de volledige Cursuskosten zijn voldaan. In geval van niet-tijdige betaling is Femke Ontmoet te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.
De Cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, exclusief verblijfskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Femke Ontmoet is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Femke Ontmoet, is Femke Ontmoet op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 4.
Femke Ontmoet is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door Femke Ontmoet.
Deelnemer vrijwaart Femke Ontmoet voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
Femke Ontmoet is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.
Aansprakelijkheid van Femke Ontmoet voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
Iedere eventuele aansprakelijkheid van Femke Ontmoet uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
De aansprakelijkheid van Femke Ontmoet is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Femke Ontmoet in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de door Femke Ontmoet aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van Femke Ontmoet berust bij Femke Ontmoet. Het is Deelnemers nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Femke Ontmoet.
Femke Ontmoet behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens Cursussen en deze te gebruiken voor eigen opleidings- en promotieactiviteiten. Tevens behoudt Femke Ontmoet zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een Cursus door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.
Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan de naam Femke Ontmoet te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Femke Ontmoet.

Artikel 9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Bij inschrijving voor een Cursus worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Femke Ontmoet.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

Femke Ontmoet behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Cursus en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.
Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt Femke Ontmoet zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 11 Klachtenregeling

Femke Ontmoet beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Femke Ontmoet tijdig nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet-tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
Femke Ontmoet zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Femke Ontmoet binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien Deelnemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met Femke Ontmoet tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft Deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. De procedure is beschreven in de klachtenprocedure.

Artikel 12 Toepasselijk recht & Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en Femke Ontmoet is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Femke Ontmoet is gevestigd.

 

Algemene Voorwaarden Massage Femke Ontmoet

Opgesteld: 1-12-2019

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Femke Ontmoet een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een massage bij Femke Ontmoet geeft u daarmee aan dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door Femke een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Femke Ontmoet is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan Femke vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij Femke Ontmoet wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan Femke afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 • Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. Bent u onverhoopt (op het laatste moment) verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan. Dan betaalt u, of de persoon die in uw plaats komt, het volle tarief.
 • Betaling verloopt contant of via directe overboeking (via de mobiele telefoon) en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 • Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 • Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 • Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Het reproduceren van strippenkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop en uitgifte geschiedt alleen door of via Femke Ontmoet.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Femke Ontmoet is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de massages die Femke Ontmoet aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Femke Ontmoet behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • U maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Femke Ontmoet. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Femke Ontmoet niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.